عناوین مهم :
سیاسی - سایر حوزه ها 1348/10/11 03:00
آیت الله جنتی مجدداً به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدآیت الله هاشمی شاهرودی با ۷۲ رأی و آیت الله موحدی کرمانی با ۷۰ رأی به عنوان نواب اول و دوم رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند.

همچنین آیت الله احمد خاتمی با ۵۰ رای و آیت الله کعبی با ۴۳ به عنوان منشی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند.
نام :
ایمیل :
نظر :