تاریخ : 1399/01/6 14:41
شناسه : 240389
 

به گزارش شاخه سبز از کاشان  / زهراجلوداریان _ کلمه کلمه هرحکایت ازرنج و شادی جمله ها می گوید که برمسند اندیشه و تفکرنشسته است وبا آزادی قلم درحرکت است اگرهرکدام ازسازنده ی این جمله ها -اندیشه، تفکر،آزادی قلم ،رنج و...- گرفته شود دیگرهیچ حکایتی ، خواندی نیست ودراصل ، دیگر،هیچ جمله یی شکل نمی گیرد وتنها چند کلمه ، شعارگونه، ازآن می ماند که تنها ،خالق آن شعار،ازآن لذت می برد. 

کاشان شهری است که آزادی بیان واندیشه باالیاف هنردرآن شکل گرفته وکاشان اینچنین شهرمدنیت شده است زادگاه من کاشان است ایران وکاشان به من اقتداروافتخارآموخت درروزهای آغازین دوره کارشناسی، نخستین خبرنگارزن درخبرگزاری جمهوری اسلامی کاشان شدم وآیا یک زن می تواند خبرنگارباشد؟ کاشان تکیه گاه نخستین گامهای من شد بسیارشاگردی کردم واما آموختم هرگز، قلم و اندیشه فروختنی نیست و تنها باعشق به سرزمین باید ازخود عبورکرد وبا وجدان کاری ،حقیقت را نوشت وآنچه مهم است سرفرازی پرچم بلند ایران اسلامی است. 

درروزنامه های سراسری چون ایران ،جام جم ،شاخه سبز ،اعتماد ،رسالت و..هم به عنوان مدیروهم روزنامه نگارفعالیت داشته ودارم ودردوره کارشناسی ارشد تلفیق ادبیات روزنامه نگاری با ادبیات فارسی را با موضوع علوم انسانی در روزنامه رسالت قلم زدیدم که رهبرمعظم انقلاب اسلامی به نگارش دانشجویان اهمیت داد وآنچه بیشترازهمه کالبد کاری من را شکل داد اعتماد وحمایت سرزمین م بود. 

هیچ زمان هیچ سازمان یا اداره ویا مدیری مرا تحت فشارروحی وکاری برای کذب نویسی نگذاشت وتنها برهرواقعیتی که قلم گذاشتم باوری نو واقتداری راسخ ایجا د شد که خبرنگاران چشم بینای مردم ومسئولین هستند اکنون حال کاشان خوب نیست چندسالی است که درکاشان مبارزه قدرت اما نه ازجنس جناحی وسیاسی شکل گرفته است انگیزه وباورازمدیران شهرگرفته می شود اینجاشهری است که جناح های سیاسی دریک نشست می توانند بایکدیگر صمیمانه شوند و بسیج ومردم و مدیران و...بیشتربایکدیگرهمراه هستند. 

وهیچ خط ومرزی برای تفاوت وبرتری نیست اما متاسفانه چندسالی است تیمی با محوریت فردی ، نه جناح سیاسی وگروهی شکل گرفته است و فرمانداران شهربافشارهای روحی وکاری زیادی کارمی کنند تغییروانتخاب فرماندارهیچ ملاکی جزء این نگاه تک محور ندارد که دراین شهرنجیب این هم باب شده است وتاکنون بی سابقه می باشد اگرخبرنگاران شهربه این وضعیت معترض شوند باید درانتطار شکایت این مدیرمنتخب رای مردم باشند واما پدیده نوظهورتراگرازاین مدیرانتقاد بشود ونام وی بدون القاب برده شود. 

گروه چندین هزارنفری دراین شرایط سخت روحی مردم که اطلاع رسانی نقش موثری دارد بی دلیل وبدون اثبات اتهام مدیران ،گروه بسته می شود واین هم باب شده است وتاثیر بسیارمنفی درافکارعمومی دارد که یعنی هیچ صدای دراینجا نمی رسد؟ وحتی ایجاد نگرانی کرده است که قانون برای شکستن قلم است و یا به قلم ،اقتدارمی دهد؟ واینچنین افکارعمومی را به سمت وسوی رسانه های بیگانه سوق می دهیم . یک ماه از شیوع ویروس کرونا درکاشان می گذرد واین ویروس دراین منطقه پرچم تک تازی بردست گرفت وکاشان با مردم مهربان، خونگرم ونجیب وهمراه با مسئولین ،را درگیرخود کرد. 

اما با شیوع این ویروس آنچه هویدا شد تصاویرتبلیغاتی مدیری ازجنس رای مردم شد وبه همین شکل ادامه پیدا می کرد وهرروزاعلام می کرد که چه می شود و چه کردم وازطرفی مصاحبه برعلیه استانداراصفهان می شد که هیچ بودجه یی اختصاص نداده است وبدتراینکه هرروز شیوع ویروس کرونا بیشتروچراغ حجله های زیادی روشن بود ومتاسفانه این اخبار تبلیغاتی درکناراین شرایط سخت نوعی استرس وبی اعتمادی دربین مردم ایجاد کرده بود ودرنهایت فرماندارکاشاندرمصاحبه یی با مردم کاشان توانساعتماد و آرامشی نسبی به مردم بدهد وتا حدودی می توان گفت روزنه یی برای نجات شهرشد درمواقع حساس شهرهرمدیری باید بتواند خود با مردم شهرش سخن بگوید وخود مسئولیت کارخودرا بپذیرید تا باورواعتمادمردم با اوهمراه شود. 

اما سخن یک مدیرکه وظایف دیگری برای او تعریف شده است به جای همه مدیران شهرهیچ زمان موفقیت آمیز نیست وچنین رویایی امکان پذیرنیست که شهردردست یک نفر اداره شود فرمانداروظایف تعریف شده یی دارد که زیرنظرمستقیم استانداراست ونماینده مجلس و دیگران مدیران هم وظایف خود را دارند ودخالت دراموریکدیگربه جای همکاری همین سرنوشت کاشان می شود واین یکی از دلایل شیوع ویروس کرونا درکاشان بودحال کاشان خوب نیست درکنارآموزش پیشگیری ویروس کرونا آموزش شرح وظایف مدیران ضروری است تا هرچه بیشترازآسیب این بی انگیزه گی وناباوری دراین شهرجلوگیری شود. 

اگر فضای مجازی کاشان رصد شودخط قرمز کاشان تنها نام یک فرد منتخب مردم می باشد ودیگرهیچ، اگراشاره یی اعتراض آمیز به این بی عدالتی داشته باشید گروه بسته می شود ومن تاکنون چنین آزادی بیانی ندیده بودم وانگاربا شیوع ویروس کرونا وزدن ماسک درکاشان اشتباهی صورت گرفته وتفاوتی بین اظهارنظرو تخریب واخبارکذب نیست وهمه باید سکوت کنند و این زیبنده کاشان و درایت مسئولین نیست اما ازآنجایی که کاشان هنوزامید خود را ازدست نداده است. 

صدایش را به گوش مسئولین کشوری رساندوچند روزی است که با تفویض اختیارات اصفهان به کاشان ،مدیریت ویروس کرونا ازسوی فرمانداری کاشان قوی ترانجام می شود احساس آرامش وامید وهمراهی دربین مردم مشهودشده است وآنچه دراین یک ماه سخت کاشان ،آموختیم این بود که نیازکاشان انسجام وهمبستگی وزیریک چتربودن است نه رویا پردازی وتک محوری که اگر این روند ادامه پیدا کند به جای اتحاد وپیشرفت ،بی انگیزه گی وافسرده گی کاری وپس رفت ایجاد خواهد شد و این فضا به طورناخودآگاه به جامعه منتقل می شود واگربه جای اطلاع رسانی تنها تبلیغات جایگاه بیابد اعتماد مردم ازدست می رود. 

واما روزهای سختی برکاشان گذشت و می گذرد برخی مدیران چون مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و دیگر ادارات  شبانه روز،کارکردند وبسیاری از نیروها هم ،الوده به این ویروس شدند واما هیچ نامی ازاین مدیران جان برکف نیست وناخوداآگاه به یاد سربازان وشهیدان سرزمین مان می افتیم که چه صادقانه جان دادندوهیچ دوربینی نتوانست مقام آنها را به تصویر بکشد واما نام شان و راه شان پایدار ماند .

انتهای پیام /

پاسخی بگذارید