گروه: استان ها / قم
تاریخ : 1399/08/17 14:22
شناسه : 398590به گزارش شاخه سبز از استان قم - زهره مهرنورزي:  دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري قم ، يکي از بخش هاي نوپايي محسوب مي شود که  سه سال از تولدش مي گذرد اين دفتر در استانداري ها با 24وظيفه مهم ايجاد شده است که از جمله آنها مي توان به اين وظايف اشاره کرد: هماهنگي و انجام کليه امور مرتبط با دبيرخانه کارگروه توسعه مديريت استانداري، بررسي و تجزيه و تحليل اعتبارات پيشنهادي استانداري اعم از اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي ، برنامه ريزي در خصوص پياده سازي فرآيند تخصيص منابع وطبقه بندي هزينه ها و استفاده بهينه از منابع مالي تخصيص يافته (تهيه و تنظيم بودجه سالانه استانداري و واحدهاي سازماني تابعه) با اشراف به اين وظايف براي اطلاع از عملکرد شش ماهه  اين به نزد سرکار خانم افسانه زماني مهر مديرکل برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري قم رفتيم تا به سوالت ما پاسخگو باشد که در قالب مصاحبه مي خوانيد:

مديرکل دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري قم گفت: در شش ماهه امسال در حوزه پژوهش با پيگيري هاي صورت گرفته در ارسال فراخوان عناوين اولويت هاي پژوهشي وفناوري دستگاه هاي اجرايي استان به تمامي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي 12طرح پژوهش در موضوعات بحران،  شهري، بانوان، آي تي، سياست و معاونت زائرمصوب 500 ميليون تومان نيز اعتبار آن تامين شده است.

افسانه زماني مهر با اشاره به جلسات متعدد برگزارشده  درشش ماه سال 99براي توسعه قم بيان کرد: جلسات شوراي راهبردي که به منظور طراحي سازو کارهاي مناسب براي اجرايي نمودن سياستهاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و نقشه رهبري و نقشه راه اصلاح اداري و فراهم کردن اجراي تکليف و وظايف مقرر در قانون مديريت خدمات کشوري و ساماندهي کميته هاي تخصصي مرتبط با مسائل مديريتي از جمله جلسات مهمي بود که به صورت منظم برگزارشد، همچنين، تدوين شيوه نامه اجرايي برگزاري جلسات شوراي اداري، پيگيري و نظارت بر اجراي نقشه راه اصلاح نظام اداري تشکيل تيم بازرسي و نظارت با همکاري سازمان در خصوص اصلاح بهبود فرآيندهاي دستگاه هاي اجرايي،  مستند سازي فرآيندها و تدوين شناسنامه خدمات با همکاي وزارت کشور، تکميل مستندسازي،  اصلاح و الکترونيکي کردن فرآيندهاي انجام کار در استانداري و واحدهاي تابعه و تدوين راهکارهاي پيشنهادي براساس دستورالعمل هاي ارسال و نقشه راه اصلاح نظام اداري جمله اقدامات صورت گرفته توسط اين واحد است.  

تفويض اختيارات و تشکيلات

  وي با بيان اينکه تدوين شرح وظايف پست هاي سازماني استاداري و فرمانداري و واحد هاي تابع با توجه به بعضي تغييرات در ساختار و تشکيلات استانداري از ديگر کارهاي صورت گرفته است افزود: پيگري وضعيت وظايف و اختيارات واگذارشده از سوي مرکز به دستگاه هاي اجرايي، جمع بندي و ارسال گزارش عملکرد دستگاه هاي اجرايي در زمينه وظايف واختيارات واگذار شده به وزارت کشور وتدوين پيشنهادات دستگاه اجرايي جهت تفويض اختيار و ارسال به دبير محترم کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک هيئت دولت از ديگر کارهاي انجام شده است.

برنامه ريزي

مديرکل دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري قم، با بيان اينکه در سال 99 در راستاي برنامه محور کردن فعاليت ها و راه اندازي نظام پيشنهادات استانداري، فرمانداري و واحدهاي  تابعه فعاليت زيادي انجام شد افزود: در بخش برنامه ريزي پيشنهادات در خصوص پيش نويس آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي استان، تدوين برنامه هاي معاونت ها و دفاتر مختلف استانداري، پيگيري ونظارت بر اجراي برنامه ها، دستورالعملها و بخشنامه ها ومصوبات شورايعالي اداري در استانداري و واحد هاي تابعه، استقرار سامانه داشبورد مديريتي به منظور جمع اوري و تدوين وثبت برنامه هاي دفاتر استانداري مبتني بر اولويت هاي اعلامي وزير محترم کشور در ابلاغ به استاندار محترم و درج در سامانه مديريتي همچنين بازرسي و نظارت بر استقرار ميز خدمت در دستگاه هاي اجرايي استان از جمله  اقدامات انجام شده در شش ماهه نخست امسال است.

بودجه و اعتبارات

زماني مهر تاکيد کرد: پيگيري و جذب اعتبارات از معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور و سرمايه  مديريت و برنامه ريزي استان، تهيه و تنظيم موافقتنامه بودجه استانداري و واحدهاي تابعه در قالب برنامه  پس از وصول ابلاغ اعتبار مصوب و پيگيري در جذب تخصيص، پيگيري و انعقاد موافقتنامه تملک و هزينه اي اصلاحيه هاي آنان از طريق سامانه مربوط و جمع آوري، تجزيه و تحليل و ورود اطلاعات در سامانه بودجه ريزي مبني بر عملکرد از اهم کارهاي صورت گرفته در زمينه بودجه و اعتبارات بوده است.

آموزش و پژوهش

وي بااشاره به تشکيل کميته تخصصي آموزش و پژوهش استانداري قم گفت: دراين راستا شش جلسه برگزارشده با نياز سنجي آموزشي صورت گرفته و تدوين تقويم آموزشي ساليانه براي کارمندان استانداري سازمان هاي تابعه دوره هاي آموزشي عمومي، فرهنگي  و اجتماعي و همچنين دوره هاي شغلي و نيز دوره هاي مديران در سطوح مختلف انجام پذيرفته است.

اين مسئول با بيان اينکه 320 نفر از استانداري و بخش هاي تابعه در دوره هاي مختلف  آموزشي در 11دوره آموزشي برگزارشده شرکت داشته اند اظهارکرد: در شش ماهه نخست امسال 204 ساعت برنامه آموزشي برگزارشد که معادل 19600نفرساعت محسوب مي شود.

وي از راه اندازي و بهره برداري از سامانه يادگيري الکترونيک و سامانه جامع آموزش منابع انساني خبرداد و بيان کرد: 11دوره آموزش کوتاه مدت براي مديران و کارشناسان استانداري قم و سازمان هاي تابعه در موضوعات اجتماعي، عمومي و شغلي طي شش ماهه امسال اجراشده است.

مديرکل دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري قم با بيان اينکه 6 مورد درسنامه مربوط به دوره هاي آموزشي توليد  و تدوين شده است تصريح کرد: دو دوره آموزشي غير حضوري با هدف ارتقاء دانش کارمندان استانداري و بخش هاي تابعه در خصوص پيشگيري  و مقابله با ويروس کرونا  با عناوين، بيمارهاي نوپديد و راه هاي پيشگيري، ايمني و بهداشت محيط کار و طرح فاصله گذاري هوشمند در موج دوم کرونا با شرکت 320نفر برگزار شد و همچنين براي بازرسين در زمينه وضعيت اجراي دستورالعمل ها  و پروتکل هاي بهداشتي در دستگاه ها و بانک به صورت تخصصي صورت گرفت.

زماني مهرگفت: تنظيم شناسنامه آموزشي الکترونيک نيروهاي استانداري و واحدهاي تابعه و ثبت در سوابق آموزشي آنها و برنامه ريزي و هماهنگي جهت اجراي دوره هاي آموزشي در زمينه آموزشي در زمينه صيانت از حقوق شهروندي ويژه کارمندان  دستگاه هاي اجراي استان در اين شش ماهه امسال برگزارشده است.

حوزه پژوهش

وي تدوين الگوي استاندارد ، يکپارچه و شيوه نامه اجراي همسان طرح هاي پژوهشي استان جهت ارسال فراخوان  به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي در اقدامات بخش پژوهشي عنوان و تصريح کرد: پيگيري و هماهنگي با هدف برگزاري جلسات کارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان به رياست استاندار محترم  در چهار جلسه و پيگيري به منظور اخذ پيشنهاد عناوين پژوهشي، تحقيقاتي و مطالعاتي اولويت دار مربوط به مسائل و نيازهاي دستگاه هاي اجرايي استان و استانداري قم و ارائه آن به دبيرخانه کار گروه پژوهش  و فناوري استان جهت بررسي همچنين پيگيري با هدف تصويب طرح هاي اولويت دار پژوهشي مربوط به دفاتر و ادارات استانداري و واحدهاي تابعه درشوراي برنامه ريزي و توسعه استان قم، ثبت در سامانه سمات وزارت علوم و فناوري ، تخصيص اعتبار و نظارت بر اجراي آنها از ديگر کارهاي مهمي بود که  در اين حوزه انجام شده است.

کوويد 19 و پيشگيري و مقابله

زماني مهربا اشاره به اينکه در شش ماهه امسال در سه مرحله پايش 600 بازديد توسط بازرسان انجام شده است اظهار کرد: با هدف جلو گيري از شيوع کرونا ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل ها و مکاتبات صادره از  سوي ستاد فرماندهي مبارزه با کروناي مرکز بهداشت استان به تمامي دستگاه هاي اجرايي استان و پيگيري و نظارت بر اجراي آن  از جمله کارهايي  بود که خوبي انجام شد.

وي با اشاره به تقدير از مديران دستگاه هاي اجرايي دانشگاه ها و بانک ها و موسسات مالي و اعتباري موفق در زمينه رعايت پروتکل هاي بهداشتي و برخورد با مديران بي توجه به دستورالعمل ها توسط استاندار گفت: شرکت در جلسات کميته نظارت بر پروتکل هاي بهداشتي مديريت بيماري کرونا و ستاد پيشگيري، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران و ارائه گزارش اقدامات و همچنين همکاري در ارزيابي دستگاه هاي اجرايي استان در محور توسعه دولت الکترو نيک و ارائه خدمات غير حضوري در ميز خدمت الکترو نيک از جمله برنامه هاي انجام شده است.

مديرکل  دفتربرنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري قم بيان کرد: پاسخگويي تلفني به موضوعات مطرح شده توسط کارشناسان دستگاه هاي اجرايي و شهروندان در خصوص پروتکل هاي بهداشتي به صورت روزانه و رسيدگي به درخواست ها و موضوعات مطرح شده توسط شهروندان دررابطه با عملکرد دستگاهها اجرايي استان در زمينه رعايت نکات پروتکل هاي بهداشتي و همچنين پيگيري برگزاري تمامي جلسات بويژه جلسات شوراي اداراي به صورت انلاين، برگزاري تماي دوره هاي آموزشي نيروهاي استانداري و واحدهاي تابعه به صورت غير حضوري و برخط از اقدامات خاص دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحولات اداري استانداري قم در شرايط کرونا بوده است.

انتهای پیام /

پاسخی بگذارید