شفافیت و پاسخگویی مطلوب مردم
تاریخ : 1398/07/21 11:05
شناسه : 209554

روشنگری اولین قدم در بحث اصلاح ساختارها است. برخی ساختارها اشتباه است. برخی ساختارها با مقتضیات امروز جامعه نمی سازد. برخی ساختارها با تغییر کوچکی باعث جذب عده بزرگی از مردم خواهد شد.

موضوعات اجتماعی و فرهنگی از جمله "موضوعات مهم" هر کشوری است. البته  از آنجایی که هنوز هم در ایران، موضوع عمیق "معیشت و اشتغال" در صدر اولویتها است و قصد خروج از این رتبه را ندارد و به حضوردر این اولویت افتخار دارد، ما میل و رغبتی برای ورود در موضوعات دیگر نداریم. غافل از اینکه روابط اجتماعی "تعیین کننده ترین عامل" در اتفاقات یک کشور است. هر حرکت اجتماعی با تغییر سیاستها رو به رشد یا زوال خواهد رفت.

وقتی مردم ما نیازهایی دارند که نه به رسمیت شناخته می شود نه بهایی برایش داده می شود و در برخی موارد با ستیزهای دین-محور با آنها برخورد می شود باید به شرایط موجود برسیم. شرایطی دردناک که حاکی از بی برنامه بودن نهاد های فرهنگی است. وقتی از همه ی نهاد ها بدون طرح و برنامه مطالبه می کنیم. وقتی هیچ نهادی نمیداند حیطه وظایفش چیست.... وقتی مردم از حیطه وظایف نهادها بی خبرند.... وقتی در بخشهای فرهنگی مان، افراد سر خود و "خود مختار"  و "خود قاضی پندار"داریم، مشخص است که وضع فرهنگمان همین است که هست.

به راحتی به هر اتفاقی انگ و برچسب میزنند بدون حتی یک سوال و بررسی ساده!!!

این درد نیست ؟؟؟ آیا در برابر این خود محوری ها که مقابل قانون مداری است، باید سکوت کرد؟؟؟؟ باید بی خیال شد ؟؟ باید رها کرد ؟؟؟

حتماً نه !!!! حتماً باید به سوی "پاسخگو سازی" قدم برداشت.

روشنگری اولین قدم در بحث اصلاح ساختارها است. برخی ساختارها اشتباه است. برخی ساختارها با مقتضیات امروز جامعه نمی سازد. برخی ساختارها با تغییر کوچکی باعث جذب عده بزرگی از مردم خواهد شد.

شفافیت و پاسخگویی مطلوب مردم

سید علی محمدی

پاسخی بگذارید