تاریخ : 1400/12/28 09:27
شناسه : 400910


شاخه سبز - شركت صنايع مفتول بكسل پارس در نظر دارد تأمين ١٨ رديف كابل LV  و همچنين ٣٧رديف كابل مخصوص تجهيزات خط توليد را از طريق برگزاري مناقصه به تولید كنندگان معتبر واگذار نمايد در اين رابطه و به منظور شناسايی و ارزيابی كيفی تولید کنندگان ذي صلاح از متقاضيان دعوت می گردد ظرف مدت ١٠ روز از تاريخ درج آگهی فراخوان، ضمن ارسال مدارك مورد نياز به شرح زير آمادگی خود را براي ارائه اين خدمات به نشانی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، بلوار سازندگی، خیابان سردار، کارخانه صنایع مفتول بکسل پارس کد پستی 7815351096 تسليم نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 03442382161 یا 09130407634 تماس حاصل نماييد.

مدارك مورد نياز شامل:
١- ارائه پروانه تولید و گواهی های تایپ تست مربوطه

٢-  معرفی شخصيت حقيقی / حقوقی مشتمل بر اطلاعات ثبتی، محل استقرار اصلی و شعبات، ساختار سازمانی، سوابق حرفه اي، مشخصات كلی پروژه هاي فعال، تجهيزات و امكانات مرتبط با موضوع فعاليت و ساير گواهی نامه هاي حرفه اي

٣-  ارائه رفرنس فروش به تفکیک انواع کابلهای تولیدی با ذکر نام خریدار و شماره تماس.
 

انتهای پیام /

پاسخی بگذارید