گروه: استان ها / قم
تاریخ : 1403/03/16 12:49
شناسه : 408311
اولین کلکسیون سازگاری ارقام مختلف گیاهان دارویی در ایستگاه تحقیقاتی ‏‏۸۰ هکتاری  پردیسان این مرکز تحقیقات کشاورزی قم  ایجاد شده است.‏
به گزارش  شاخه سبز روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و ‏منابع طبیعی استان قم گفت: معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و جمعی ‏از معاونین، مدیران و مسئولین استانی در تاریخ    8/۰۲/۱۴۰۳ از ایستگاه ‏تحقیقاتی ۸۰ هکتاری  پردیسان این مرکز تحقیقات کشاورزی قم  بازدید ‏کردند.‏
شیرزادی افزود: در این بازدید که در راستای ارائه یافته های طرح پژوهشی ‏بررسی سازگاری و استقرار گونه های مختلف گیاهان دارویی در قالب ‏کلکسیون پژوهشی، آموزشی و در جهت نیل به اهداف اصلاح الگوی کشت ‏انجام شد، باقری عضوهیئت علمی مرکز و مسئول ایستگاهای مرکز تحقیقات ‏قم، در خصوص نتایج طرح پژوهشی کلکسیون گیاهان دارویی و کاربرد آن ‏در اصلاح الگوی کشت و همچنین جایگاه گیاهان دارویی در ایجاد فرصت ‏های شغلی جدید، بومی کردن دانش و افزایش بهره وری از منابع پایه (آب و ‏خاک)گفت: در حال حاضر تعداد 51 گونه از گیاهان دارویی در زمینه های ‏تولید و تکثیر گیاهان دارویی، آنالیز و عصاره گیری، فرموالسیون و تولید ‏فرآورده های دارویی گیاهی در این کلکسیون کشت شده است.‏
‏ در ادامه شکوریان مدیر هماهنگی ترویح جهاد استان نیز اظهار امیدواری ‏کرد؛ بتوانیم با آموزش های صحیح و انتقال دانش فنی گیاهان دارویی به بهره ‏برداران و کشاورزان گامی مهم در جهت اصلاح الگوی کشت و بهره وری ‏الزم از منابع آبی در واحد سطح در مناطق مختلف کشور برداریم .‏
در ادامه خجسته کی معاون پژوهشی مرکز تصریح  کرد: امیدواریم باتوجه به ‏ظرفیت عظیم حوزه کشاورزی و گیاهان دارویی و با وجود محققین بخش ‏پژوهشی، کشت و توسعه گیاهان دارویی و همچنین بیوتکنولوژی گیاهان

دارویی و مساعدت ها مسئولین امر، بتوانیم در سال جاری طرحهای فناورانه ‏جدید در زمینه کشت گیاهان دارویی انجام دهیم. ‏
در پایان ، رمضان خانی مدیر کل برنامه ریزی بودجه و تحول اداری استان ‏قم ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در راستای انجام تحقیقات کاربردی ‏در زمین های کشاورزی ، ادامه فرآیند پژوهش ،آموزش و ترویج دراین ‏بخش
را عامل توسعه پایدار استان و زمینه ساز ایجاد فرصت های شغلی جدید و ‏افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص استان عنوان کرد.‏

پاسخی بگذارید